• Vrijwilligersbeleid

  Algemene uitleg van de vrijwilligersregeling

  Inleiding
  Het gaat erg goed met Sporting Krommenie maar daardoor komen wij structureel handen te kort. Er zijn te weinig mensen die zich inzetten voor onze vereniging. Denk aan het uitvoeren van bardiensten, speeldagcoördinatoren, leiders, scheidsrechters etc. Sporting Krommenie heeft in het verleden altijd geprobeerd om leden op basis van vrijwilligheid aan te spreken, maar dat leverde onvoldoende resultaat op. Daarom heeft het bestuur in samenwerking met de diverse commissies gemeend een nieuwe vrijwilligersregeling voor alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden in te voeren.

  Vrijwilligerswerk is ook leuk om te doen en biedt leden meteen de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers. En ditmaal hoeft men niet bang te zijn dat er iedere keer een beroep op dezelfde personen wordt gedaan, want iedereen doet mee!

  Nieuwe vrijwilligersregeling in het kort
  De nieuwe vrijwilligersregeling komt er in het kort op neer dat ieder lid verplicht is om per seizoen negen uur iets voor de club te doen. Dat kan variëren van 3x 3 uur bardienst, 3 x 3 uur speeldagcoord. 9x een wedstrijd fluiten. Of een half seizoen leider van een team zijn. Voor jeugdleden t/m C-junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) geldt deze verplichting voor een van de ouders of verzorgers.

  Leeftijdsbepalingen
  Van jeugdleden t/m C junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) geldt deze regeling voor een van de ouders of verzorgers. B- en A-junioren worden door Sporting Krommenie ingepland voor scheidsrechter of speeldagcoördinator . Ouders of verzorgers van B- en A-junioren kunnen desgewenst ook aan deze nieuwe regeling deelnemen. Bardiensten kunnen alleen uitgevoerd worden door leden, ouders of verzorgers van 18 jaar en ouder. 

  Vrijstelling voor kaderleden, niet-spelende leden en 70+-leden
  Leden die een kaderfunctie vervullen bij Sporting Krommenie zijn vrijgesteld van deze nieuwe regeling aangezien zij al veel werkzaamheden voor de club verrichten. Denk aan bestuursleden, trainers, clubscheidsrechters en commissieleden. Verder zijn ook niet-spelende leden vrijgesteld van deze regeling. Leden van 70 jaar en ouder zijn ook vrijgesteld. Kaderleden, niet-spelende leden en 70+-leden die wel vrijwilligerswerk willen doen zijn natuurlijk van harte welkom. Leden, ouders en verzorgers die zo nu en dan hand en spandiensten verrichten rondom voetbalwedstrijden of trainingen (denk aan vervoer naar uitwedstrijden, wassen van voetbalkleding of af en toe als grensrechter  fungeren) zijn geen kaderlid en voor hen geldt deze nieuwe regeling ook.

  Vrijstelling voor leden met gezondheidsproblemen
  Ook leden die door gezondheidsproblemen geen vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren, hoeven niet aan deze regeling deel te nemen. Zij kunnen dit melden bij Sporting Krommenie.

  Aanmelding voor verenigingswerk door bestaande leden
  Alle leden krijgen 3 weken de tijd om zich via de website op te geven voor één van de vier categorieën van verenigingswerk. Leden die zich opgeven voor bardiensten kunnen gedurende deze 3 weken ook op de website van Sporting Krommenie zelf de data en tijdstippen invullen waarop zij de bardienst willen doen. Onze webbeheerder Gerard Brantenaar heeft hiervoor een mooi ontwerp gemaakt. Leden die zich voor bardiensten hebben aangemeld, maar die zichzelf na 4 weken nog niet hebben ingepland, worden door Sporting Krommenie ingepland.

  Afzeggen en verplaatsen van ingeplande werkzaamheden is niet mogelijk
  Nadat men is ingepland voor het verrichten van een (bar)dienst, is men zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Het afzeggen of wijzigen van eerder afgesproken en ingeplande (bar)diensten, data of tijden is niet mogelijk. Mocht u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een vervanger. Ook bent u er dan verantwoordelijk voor dat uw vervanger ook daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en het verenigingswerk verricht. Alleen in bijzondere omstandigheden kunt u contact opnemen met de betreffende commissie. U begrijpt dat het voor Sporting Krommenie onmogelijk is om alle verzoeken voor wijzigingen of verplaatsingen centraal te coördineren. U moet uw plaatsvervanger dus zelf tijdig regelen!

  Wat gebeurt er bij niet nakomen afspraken / niet verrichten vrijwilligerswerk?
  Als leden of een van de ouders of verzorgers (of hun plaatsvervanger) een vooraf gemaakte afspraak niet nakomt, moet men een bedrag betalen van € 35,- ter compensatie van hun afwezigheid. Op het laatste moment moet er immers een oplossing gezocht worden en daar zijn extra werkzaamheden en kosten aan verbonden. Leden zijn verplicht dit bedrag te betalen, tenzij het bestuur van mening is dat er sprake is van speciale omstandigheden. Als men voor de tweede keer een vooraf gemaakte afspraak niet nakomt, wordt dit bedrag verdubbeld en volgt er een waarschuwing. Leden die voor de derde keer een afspraak niet nakomen zijn niet meer welkom bij Sporting Krommenie. De kern van de nieuwe regeling is natuurlijk dat alle leden hun steentje bijdragen en dat wij met zijn allen zorgen voor een leuke, goed georganiseerde vereniging!

  Leden die door omstandigheden niet kunnen of willen deelnemen
  Leden die door omstandigheden absoluut niet kunnen of willen deelnemen aan deze regeling, kunnen kiezen voor een jaarlijkse compensatiebijdrage van € 75,-. Met deze jaarbijdrage kunnen desgewenst betaalde krachten ingeschakeld worden om het benodigde verenigingswerk alsnog te laten verrichten. Dit geldt niet voor leden die door gezondheidsproblemen niet in staat zijn om vrijwilligerswerk te doen.

  Vele handen maken licht werk!
  Het invoeren van een regeling waarmee ieder lid zijn steentje bijdraagt, past uitstekend bij het soort vereniging dat Sporting Krommenie is en wil blijven. Namelijk een vereniging van leden, voor leden en door leden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij hopen en vertrouwen op uw begrip en medewerking. Alleen met uw medewerking kan Sporting Krommenie een goed georganiseerde vereniging zijn en blijven. Sommige mensen willen juist geen kantinedienst draaien als ze zelf-, of hun kind moeten voetballen terwijl andere (veelal ouders van onze jeugdleden) dat juist wel weer willen combineren. Wil je dus juist voorkomen dat je voor een kantinedienst wordt ingedeeld terwijl je zou moeten voetballen, deel je dan zelf in. Wil je juist met iemand anders staan, schrijf je dan samen in. Dit geldt ook voor de selectiespelers

  Hoewel we het steeds hebben over verplichte diensten, geldt het uitvoeren van andere werkzaamheden voor Sporting Krommenie ook onder vrijwilligersdiensten. Er zijn voor alle commissies binnen Sporting Krommenie mensen nodig. Zo hebben we een heel groot probleem met de PPC. Als daar geen versterking bij komt, kunnen we volgend seizoen geen papieren clubblad meer produceren. Dus ook voor alle andere taken kun je je opgeven bij het bestuur.

  Wij rekenen op jullie sportiviteit en bijdrage.

  Namens bestuur

rfwbs-slide