• Notulen Algemene Ledenvergadering (J-GETZ-V)

  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2021.

  Locatie: Online via Teams

  Aanvang: 19.30 uur

   

  1. Opening

  Het aangemelde ledenaantal (47 pers.) is ondanks de gratis aangeboden borrelbox toch minder dan 50 waardoor de vergadering wordt gesloten en als buitengewone vergadering heropend wordt.

  2. Bestuursmededelingen

  • Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.
  • De periode vanaf de laatste Algemene Jaarvergadering in nov 2019 is een vreemde maar vooral moeilijke periode geweest. Vanaf maart 2020 lag het hele voetbalgebeuren stil zo ook de kantine, een belangrijke inkomstenbron voor de club.
  • Voor de jeugd was het nog mogelijk om met elkaar te trainen en later in het Coronajaar ook weer voetballen. Dat is dan ook door de Jeugd Commissie en trainersstaf heel goed opgepakt. De inzet van de Corona coordinatoren was daarbij onontbeerlijk.
  • Moeilijker was en is het voor de senioren. Zij kunnen er alleen nog maar naar kijken maar spelen is nog steeds geen optie. Ondanks dit feit hebben de meeste leden begrip voor de situatie en wordt ook de contributie gewoon doorbetaald.
  • Toch zijn er ook positieve activiteiten binnen de club te melden zoals
  • Er is veel achterstallig onderhoud gepleegd door een enthousiaste groep mensen.
  • Overbodige begroeiing rond de velden is verwijderd.
  • Alle kleedkamers, deuren en lockers zijn van een nieuwe laag verf voorzien.
  • Kantine/keuken schoongemaakt en muizenplaag opgelost. Kantinestoelen zijn van nieuwe stoffering voorzien.
  • Er wordt momenteel gewerkt aan een overkapping naast het Onderhoudsgebouw. Hieronder kan het groot materieel gestald worden.
  • Er is een Meerjaren Plan gemaakt t.a.v. de gebouwen op ons complex.
  • Er is richting Gemeente Zaanstad een aanvraag gedaan voor het vervangen van de verlichting rond de velden door LED verlichting en het plaatsen van zonnepanelen. Dit kan de vereniging een grote kostenbesparing op gaan leveren.
  • De netten achter de doelen zijn voor een groot bedrag vernieuwd. Dit nemen we mee in het gesprek met de gemeente. Deze zouden ook vervangen kunnen worden door stalen hekken. Deze investering is dan voor Gemeente en niet voor Sporting. Wij hebben echter geen invloed op het onderhoudsplan van de Gemeente.

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering november 2019.

  Victor de Jong heeft een vraag t.a.v. gebruik velden voor het programma Train de Trainer, welke trainingen door Jordi gegeven worden. Deze vraag wordt doorgeschoven naar de TC en wordt intern opgepakt.

  Verder geen opmerkingen.

  4. Bestuursverkiezing

  Voorzitter a.i. Jan Kee
  Is herkiesbaar. Stelt als voorwaarde dat er binnen een jaar vervanging komt. Het zou voor de club beter zijn indien er bestuurlijke verjonging komt met nieuwe en frisse ideeen.
  Vergadering is accoord.

  Secretaris a.i. Meta Neeft
  Is herkiesbaar. Stelt ook als voorwaarde dat er binnen een jaar vervanging komt.
  Vergadering is accoord.

  Penningmeester Robert Sosef
  Is niet herkiesbaar. Om deze functie in te kunnen invullen vindt binnen de Commissies enige verschuiving plaats. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit er uit gaat zien.

  5. Jaarverslag Penningmeester

  Presentatie Jaarverslag Penningmeester (zie website).

  Robert heeft zoals altijd weer een mooie presentatie van het financiële wel en wee binnen Sporting Krommenie. De vereniging staat er ondanks de Coronacrisis financieel nog goed voor. Het betalen van de contributies is bepalend voor de club. Vorig jaar zijn alle contributies betaald. Voor dit jaar ondervindt Robert bij de senioren iets meer weerstand.

  • Jan Heijne stelt de vraag hoe het is gesteld met de betalingen van de donateurs en niet spelende leden. Zij zijn conform reglement verplicht om hun contributie te voldoen. Er zijn echter leden van deze groep die nog niet betaald hebben. Probleem is dat zij daar ook niet op aangesproken worden en geen factuur ontvangen. Robert duikt in de administratie om te kijken welke leden dit zijn en gaat actie ondernemen.
  • Simon Krook merkt op dat de reserve voor de nieuwbouw flink is afgenomen. Hiervoor wordt jaarlijks 35 k afgeboekt. Ook ziet hij de ontvangsten van de Club van 100 niet vermeld staan. Deze worden echter nooit meegenomen in de cijfers.
  • Victor de Jong vindt dat de KNVB kosten gezien het minimaal aantal wedstrijden dat wordt gespeeld niet in verhouding zijn.
  • Robert geeft aan dat deze kosten als voorschot worden opgenomen. Deze worden naar rato door KNVB terug betaald.
  • Henk Heinhuis informeert of de verlaging van energiekosten al in de cijfers verwerkt is. De benodigde acties hiervoor zijn net opgestart en kunnen derhalve nog niet in de begroting meegenomen worden.
  • Vlado Veljanoski vraagt zich af hoe Sporting Krommenie zich financieel verhoudt in relatie tot de andere Zaanse clubs. Het antwoord hierop is dat er de laatste maanden heel veel onderling contact is geweest tussen de verschillende bestuurders. Er zijn een paar clubs die in zwaar weer verkeren. Sporting Krommenie behoort tot die clubs binnen Zaanstreek die er redelijk tot goed voorstaan.
  • Als laatste geeft Robert aan dat hij de functie van penningmeester altijd met plezier heeft vervuld. Er is de laatste tijd veel geautomatiseerd wat het voor zijn opvolger aantrekkelijk maakt. Robert gaat nog inventariseren hoeveel uur deze werkzaamheden per maand kosten.

  6. Verslag Kascommissie

  Erik Pirovano heeft aangegeven dat er op 23 november 2020 de financiële administratie door de Kascommissie is beoordeeld. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Derhalve adviseert de Kascommissie het verlenen van decharge aan bestuur voor gevoerde administratie.

  Verkiezing nieuwe Kascommissie:

  • Robrecht Bakker
  • Gwendolyn de Koning
  • Reserve: Simon Krook.

  7. Technische Commissie

  Voorzitter: Robert de Joode

  Secretaris: Erik Pirovano
  Leden: Sjoerd Hoorn, Peter Pirovano, Daniel Casalod en Jan Heijne

  Presentatie Jaarverslag Technische Commissie (zie website).

  • De afgelopen periode is er voor de groep tot JO18 een tekort aan scheidsrechters ontstaan. Victor de Jong merkt hierover op dat hij al eens heeft voorgesteld om Selectiespelers in te zetten voor de wedstrijden welke nog wel gespeeld konden worden door de Jeugd. Hiervoor heeft hij eerder al een uitgewerkt plan gepresenteerd. Hierop is door de TC echter nooit gereageerd.
  • Jan Heijne merkt op dat Victor daarbij een gevoelige snaar raakt. Het is goed dat dit nu ter tafel komt. TC gaat hierover in gesprek met Victor.
  • Naar aanleiding van het opstarten van een JO23 team informeert Victor de Jong of dit ook voor de Dames kan gelden. Binnen de regio worden deze activiteiten mogelijk ondersteund door de KNVB. Victor verzoekt de TC dan ook om hierover contact op te nemen met de KNVB.
  • De damesafdeling binnen Sporting groeit gestaag. Een afvaardiging van deze groep binnen de TC is dan ook zeker van toegevoegde waarde.

  8. Jeugd Commissie

  Voorzitter: Arnoud de Jong

  Secretaris: Andre van Meerendonk
  Leden: Dave Franken, Carola Nijveld, Daniel van Til, Ruud van ’t Veer, Raymond van der Laan, Gwendolyn de Koning en Jurgen ter Horst.

  Presentatie Jaarverslag Jeugd Commissie (zie website).

  • Arnoud heeft niets toe te voegen aan de presentatie. De trainingen voor de jeugd hebben gelukkig doorgaan kunnen vinden en er zijn kleine toernooitjes gespeeld.
  • Op de achtergrond heeft de JC er alles aan gedaan om e.e.a. draaiende te houden.
  • Peter Ooms is gestopt als coordinator scheidsrechters. Hiervoor moet vervanging gezocht worden.
  • Vlado Veljanoski merkt op dat er een landelijke trend is ontstaan aangaande het afhaken van de Jeugd door de Coronacrisis. Hoe is het verloop bij Sporting Krommenie over de afgelopen periode?
  • Er zijn wel degelijk opzeggingen, vooral in de groep JO12-13. Maar niet veel meer dan normaal. De animo bij de oudere jeugd wordt wel minder en er is weinig aanwas bij de kleinste jeugd.
  • Victor en Gwendolyn hebben het idee geopperd om de scholen aan te schrijven om op die manier jeugd te werven. Dit initiatief wordt opgepakt.

  9. Jaarverslag Kantine commissie

  Leden: Ben v.d. Maat, Han van Soest en Jos Neeft,

  Presentatie Jaarverslag Kantine Commissie (zie website).

  10. Jaarverslag Sponsor Commissie

  Leden: Han van Soest, Johan de Meij, Nico Half, Robrecht Bakker, Jan Leeuwerink

  Presentatie Jaarverslag Sponsor Commissie (zie website).

  11. Webbeheer / Vrijwilligers

  Lid: Marco Kuster

  Geen bijzonderheden te melden. Fungeert deze avond op sublieme wijze als Quizmaster.

  12. Commissie Respect

  Lid: Jolanda van der Top

  Geen bijzonderheden te melden. Fungeert deze avond op sublieme wijze als Voorzitter van de vergadering.

  13. Wat verder ter tafel komt

  • Henk Heinhuis informeert of er deze zomer extra activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit is bij Sporting niet mogelijk daar de velden er begin juni tot eind augustus uit gaan. Bij SVA is ook geen optie. Daar gaan de velden er ook uit.
  • Jan Heijne geeft aan dat je daarbij met leeftijdregels te maken hebt. Het is voor de TC al een hele kluif om elke zaterdag de teams rond te krijgen en de veiligheid rond de velden te bewaken.
  • Victor de Jong geeft terecht aan dat het jammer is dat er niet meer mensen binnen de vereniging bereikt worden. Het zijn altijd dezelfde mensen die bij de vergadering aansluiten en ook veel werk binnen de vereniging doen. Het zou mooi zijn als meer mensen zich beschikbaar stellen voor het verrichten van vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Dat is een taak voor een PR Commissie maar die mist op dit moment.
  • Ook zou Victor graag zien dat het verbod op Honden en roken op het terrein beter gehandhaafd wordt. Antwoord daarop is dat dat niet te doen is en de verantwoording bij de betreffende personen zelf ligt.

  De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit hiermee de vergadering.

  Krommenie, 26 maart 2021

  Meta Neeft, Secretaris a.i.

rfwbs-slide