• Jaarverslag Jeugcommissie

  Historie

  De Jeugdcommissie is in oktober 2013 opgericht en sindsdien onderdeel van de organisatiestructuur van Sporting Krommenie. Zij stelt zich ten doel haar jeugdleden de gelegenheid te bieden de voetbalsport met plezier te beoefenen zowel in prestatieve – als recreatieve zin.

  Huidige structuur

  De huidige Jeugdcommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een zeven leden die zich bezig houden met diverse taken. De Jeugdcommissie en het hoofdbestuur hebben elkaar het afgelopen jaar gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien in deze. Ook heeft de Jeugdcommissie periodiek overleg gevoerd met overige commissies t.w. Technische commissie, de Sponsorcommissie, de Evenementencommissie, de Kantinecommissie en de Scheidsrechterscommissie.

  Werkzaamheden jeugdcommissie

  Vanwege de Coronacrisis hebben de aktiviteiten van de Jeugdcommissie vanaf de maand maart 2020 een wezenlijk ander karakter gekregen. Veel tijd is er gaan zitten in het organiseren van aangepaste trainingen en wedstrijden afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM en de KNVB. Diverse leden van de Jeugdcommissie zijn ingezet bij de uitvoering van het Coronabeleid en het toezicht op het gedrag van spelers en begeleiding bij het betreden en vertrekken van het complex.

  Daarnaast een willekeurige opsomming van zaken waar de Jeugdcommissie zich mee heeft bezig gehouden voor de Corona-pandemie:

  • periodiek commissie-overleg m.b.t. jeugdzaken en het onderhouden van contact met andere commissies en het fungeren als aanspreekpunt voor het hoofdbestuur;
  • communicatie binnen en buiten de vereniging m.b.t. de Jeugdafdeling;
  • het opstellen van een financiële begroting voor de Jeugdwerkzaamheden voor het komende begrotingsjaar, het bijhouden van de uitgaven en het afleggen van verantwoording aan het hoofdbestuur;
  • het voeren van het secretariaat, notuleren en het uitwerken van verslagen;
  • het aanstellen en het aansturen van de jeugdcoördinatoren;
  • informatievoorziening naar leiders en trainers;
  • aanspreekpunt voor jeugdleiders, jeugdcoördinatoren en ouders;
  • onderhouden van contacten met de KNVB;
  • aansluiten bij het voorzittersoverleg en het hoofdbestuur;
  • in overleg met het wedstrijdsecretariaat, het ondersteunen van - en het coördineren van (oefen)wedstrijden;
  • er op toezien dat de indeling van de jeugdelftallen voor het aankomende seizoen, in overleg met de trainers en de coördinatoren, in juni zijn afgerond (uitgezonderd selectie);
  • in overleg met de evenementencommissie (ondersteuning bij): het organiseren van speciale activiteiten zoals het Sinterklaasfeest 2019, de herfstweekactiviteiten, activiteiten rondom speciale trainingen/clinics, de seizoenafsluitingen en de penaltybokaal;
  • aandacht voor- en het laten muteren van de website daar waar het de jeugd betreft;
  • de bewaking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt nog steeds voor de nodige aanpassingen in de registratie en de omgang met de gegevens van spelers en hun ouders;
  • Het werven van jeugdscheidsrechters en de ondersteuning van de scheidsrechterscommissie;
  • de bemiddeling bij conflictsituaties in- en rondom de velden;
  • de organisatie van de Mini Champions League, huidige deelnemers Saenden, SVA, VVA, Westzaan en Sporting Krommenie, ligt sinds maart 2020 stil;
  • de organisatie van een sponsorloop op 2 juli.
  • ondersteuning in de planning en organisatie van de zaterdag speeldagcoördinatoren;
  • Bij de aktie AZ-RKC (31-01-2020) zijn 138 kaarten verkocht met € 1 per kaart voor onze club.
  • Ook dit jaar hebben de coördinatoren de penningmeester geassisteerd bij het innen van achterstallige contributie. Deze formule is wederom succesvol gebleken.

  Ambities voor het seizoen 2020-2021

  Dankzij de Coronacrisis is de nabije toekomst uiterst onzeker. Hoe en wanneer Sporting Krommenie weer normaal zal functioneren is op dit moment niet te zeggen.

  Tot slot

  Sporting Krommenie heeft nog steeds, ondanks de Coronacrisis, een grote aantrekkingskracht op de jeugd uit Krommenie en de omliggende dorpen.

  De jeugdafdeling van Sporting Krommenie is nog steeds groeiende en het zal weer veel inzet vereisen van onze vrijwilligers, om alles in goede banen te leiden. Ook de jeugdcommissie werkt daar continu en hard aan.

  Ook binnen de jeugdcommissie zijn er weer de nodige wisselingen in de bezetting geweest. Gelukkig hebben we op de meeste functies nieuwe leden mogen verwelkomen waardoor we naar tevredenheid kunnen blijven functioneren.

  André van Meerendonk

  Secretaris JC

rfwbs-slide