• NOTULEN Jaarvergadering 21 november 2019 20:30uur

   

  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 november 2019.

  Locatie: Kantine Sporting Krommenie

  Aanvang: 20.30 uur

   

  1. Opening

  Het aanwezige ledenaantal is minder dan 50 waardoor de vergadering wordt gesloten en als buitengewone vergadering geopend wordt.

  2. Bestuursmededelingen

  - Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

  - Het afgelopen seizoen is een heel mooi seizoen geweest voor de club. Zowel sportief als financieel. Vooral de promotie van ons vlaggenschip naar de 3e Klasse KNVB. Dit is op passende wijze gevierd met als hoogtepunt de huldiging op het podium van Babbels Live!!! Deze promotie is mede te danken aan de geweldige inzet van spelers en begeleidend kader.

  Ook binnen de club is de inzet van TC en begeleiding zichtbaar gezien het spelniveau van onze elftallen, groot en klein.

  - De uitstraling van ons complex is dankzij onze Sponsor Commissie geoptimaliseerd. De gewijzigde samenstelling van de Sponsor Commissie heeft vele nieuwe sponsoren kunnen werven. Het resultaat daarvan is zichtbaar. Niet alleen langs het veld maar ook via shirtreclame van diverse elftallen.

  - Ook is er een mooie schommel gekomen ter verfaaiing van het speelveld maar vooral voor de kinderen. Deze is geschonken door de Vrienden van Sporting en nog een beschikbaar bedrag van de Supportersclub (welke reeds is opgeheven).

  Daarentegen groeit het aantal Vrienden van Sporting gestaag getuige het bord met namen welke bij de garderobe hangt.

  - De club (lees Onderhoudscommissie) gaat door met het verfraaien van ons complex. Op het terras is een mooie afrastering gekomen met daaraan een aantal statafels.

  - We hebben afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een tweetal vrijwilligers. Van Jenny Stoop. Haar gezondheid laat niet meer toe dat zij regelmatig in de keuken staat.

  Zo hebben wij ook afscheid genomen van Frits. Dit had te maken met het feit dat Frits zich niet kon vinden in de veranderingen welke noodzakelijk zijn om een sportkantine te runnen.

  Voor beiden is een passende attentie thuis bezorgd.

  - Sporting Krommenie is een grote en groeiende club . Dat is op zich prachtig maar heeft ook consequenties. Een daarvan is het werven van vrijwilligers. Dat kan en moet beter maar daar hebben wij de hulp bij nodig van spelers en ouders van spelertjes.

  - Een ander lastig punt zijn de bouwplannen welke verwezenlijkt gaan worden naast ons sportcomplex. Hiervoor gaan 100 parkeerplaatsen aan de Marslaan verdwijnen. Ander probleem in deze plannen is de waterhuishouding rondom het complex. Het bestuur zit aan tafel met gemeente en projectontwikkelaar om e.e.a. op de voet te volgen en probeert daar waar nodig aanpassingen in het plan te realiseren.

  - Ook zijn wij met de Gemeente in gesprek m.b.t. de Telecom mast welke zich op ons terrein bevindt. Deze zou moeten worden verplaatst en tevens verhoogd.

  - De voorzitter reageert nog even op een vraag uit de notulen van 8 november 2018 betreffende het tijdig aanleveren van de Commissie verslagen via de site. Dat dit wat laat

  gebeurt heeft te maken met de aanlevering vanuit de diverse commissies. Moet hier wel bij vermelden dat de vrijwilligers binnen de commissies al heel veel werk doen voor de club naast hun maatschappelijke verantwoordelijkheden.

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering Sporting Krommenie d.d. 8 november 2018.

  Geen opmerkingen.

  4. Jaarverslag Secretaris

  - In het verlengde van de mededelingen van onze voorzitter meldt Meta dat in het kader van Vrijwilligers wij binnen de club heel hard bezig zijn met het werven van meer vrijwilligers. Vooral de barbezetting laat nog steeds te wensen over. Hulpmiddel hiervoor is het aanmelden via de Voetbal app. Marco Kuster van Webbeheer laat middels een demo zien wat de mogelijkheden van deze app zijn. Wij hopen dat dit helpt om het aantal vrijwilligers te kunnen uitbreiden. Een goede barbezetting helpt om de inkomsten van onze club te vergroten.

  - Als dank voor de inzet van onze vrijwilligers organiseren wij elk jaar een feestavond met een hapje en drankje en de bekende Sportquiz. Ook is er de jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsreceptie. Als bestuur proberen wij deze avonden zo goed mogelijk te verzorgen maar bemerken toch dat de opkomst veelal te wensen overlaat. Dat is jammer. Het doel van deze avonden is om de binding met de club en elkaar te vergroten. Gebleken is ook dat de uitnodiging voor deze avonden niet bij iedere belanghebbende terechtkomt. Wij gaan kijken hoe dit beter kan.

  - Over vijf jaar is het 25 jaar geleden dat Sporting Krommenie is opgericht en dat willen wij natuurlijk niet in stilte voorbij laten gaan. Te zijner tijd gaat u van ons horen welke activiteiten daarvoor georganiseerd gaan worden. Onze penningmeester heeft reeds een reserve in de begroting opgenomen om deze activiteiten mogelijk te maken.

  Al met al zoals eerder gemeld een mooi jaar. Wij zijn nog steeds een hele mooie club en doen er alles aan om dat zo te houden c.q. te verbeteren waar mogelijk.

  5. Verkiezing Bestuur

  o Voorzitter Jan Kee stelt zich als ad interim herkiesbaar totdat een nieuwe geschikte kandidaat is gevonden.

  De vergadering gaat hiermee accoord.

  o Penningmeester Robert Sosef heeft zich in de ALV van vorig jaar voor 3 jaar beschikbaar gesteld. Blijft deze functie ook de komende 2 jaar vervullen.

  De vergadering gaat hiermee accoord.

  o Secretaris Meta Neeft stelt zich als ad interim herkiesbaar totdat een nieuwe geschikte kandidaat is gevonden.

  De vergadering gaat hiermee accoord.

  o Jan Leeuwerink van de Sponsor Commissie heeft zich tevens beschikbaar gesteld als PR Functionaris van Sporting Krommenie.

  De vergadering gaat hiermee accoord.

  o Technische Commissie bestaande uit:

  Voozitter: Robert de Joode

  Secretaris: Randal van Splunteren

  Leden: Sjoerd Hoorn, Peter Pirovano, Daniel Casalod en Jan Heijne.

  De vergadering gaat hiermee accoord.

  o Jeugd Commissie bestaande uit:

  Voorzitter: Arnoud de Jong

  Secretaris: Andre van Meerendonk

  Leden: Dave Franken, Raymond van der Laan, Carola Nijveld, Daniel van Til, Ruud van ’t Veer, Peter Kouwenberg en Peter Ooms .

  De vergadering gaat hiermee accoord.

  o Sponsor Commissie

  Leden: Johan de Meij, Jan Leeuwerink, Nico Half en Robrecht Bakker.

  De vergadering gaat hiermee akkoord.

  o Evenementen commissie

  Leden: Dennis de Graaf, Peter Hartland, Angelica van der Meer, Ramina Rus en Dione Heijne.

  De vergadering gaat hiermee akkoord.

  o Kantine commissie

  Leden: Ben van der Maat en Han van Soest.

  De vergadering gaat hiermee akkoord.

  o Commissie Respect

  Lid: Jolanda van der Top.

  De vergadering gaat hiermee accoord.

  o Onderhouds Commissie.

  Aanspreekpunt hiervoor is Erik Nielen.

  6. Financieel Verslag Penningmeester

  - Robert geeft een toelichting op de financiele gegevens welke via het scherm te zien zijn. Hij kan melden dat de financiele vlag er voor het komende seizoen goed voor staat gezien het positieve resultaat dat in het afgelopen jaar is bewerkstelligd. Vooral de kantine-inkomsten zijn daar debet aan.

  - Van Cor Noom komt de vraag hoe het nu geregeld is met de BTW betalingen tussen SK vs De Stichting. Robert legt uit dat deze nu geheel voor rekening zijn van Sporting Krommenie daar de Stichting hiermee geen bemoeienis meer heeft.

  7. Verslag Kascontrole Commissie

  Han van Soest geeft aan dat hij met Erik Pirovano geen ongeregeldheden in de financiele administratie van onze penningmeester heeft kunnen constateren. Derhalve verleent de Kascontrole Commissie decharge aan de penningmeester.

  8. Verkiezing Kascontrole Commissie

  Robrecht Bakker en Tanno de Graaf stellen zich beschikbaar als nieuwe leden van de Kascontrole Commissie.

  9. Jaarverslagen diverse commissies (deze staan op de site gepubliceerd).

  - Naar aanleiding van het verslag van de TC vraagt Victor de Jong of het Plan van Aanpak van trainer Jordi van Beek al is afgerond. Robert de Joode geeft aan dat dit wel het geval is. Het plan is ook naar de trainersstaf gemailed. Victor geeft aan dat hij dit niet heeft ontvangen.

  De uitvoering van het plan laat jammer genoeg op zich wachten. Dit heeft vooral te maken met een tekort aan handjes en voetjes. Ambitie van de TC is om de uitvoering na de Winterstop plaats te laten vinden. Victor geeft aan dat zijn voorkeur uitgaat naar start in het nieuwe seizoen. Robert deelt deze mening niet.

  - De Sponsor Commissie geeft in de persoon van Johan de Meij een mooie presentatie over de activiteiten binnen deze commissie. De Sponsor Commissie heeft het afgelopen jaar in de nieuwe samenstelling vele mooie resultaten behaald zoals het contracteren van onze vier Hoofdsponsoren. Er zijn veel sponsoren bijgekomen wat terug te zien is in het aantal borden langs de velden en via de shirts van elftallen.

  - Na de presentatie overhandigt Johan een mooi cadeau in de vorm van een schitterende foto van ons 1ste Elftal aan Jan Kee, Han van Soest en Jordi van Beek. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

  10. Webbeheer/Vrijwilligers

  Marco Kuster van Webbeheer heeft getracht om de aanmelding van vrijwilligers voor onze vereniging te vergemakkelijken door het gebruik van de Voetbal app. Dit blijkt voor velen nog niet te werken.

  Via een presentatie laat hij de aanwezigen zien hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Door de mogelijkheden binnen deze app kan iemand zich als vrijwilliger aanmelden voor bepaalde werkzaamheden binnen de club op de tijdstippen die voor de aanmelder mogelijk zijn. Zo heeft de Kantine Commissie inzage in het aantal vrijwilligers dat zich voor een bepaalde dag beschikbaar heeft gesteld.

  Met betrekking tot het verder uitrollen van de app stelt Nico Half persoonlijke benadering voor. Dit zou kunnen op de zaterdag daar er dan veel ouders van de Jeugd aanwezig zijn. Dit is in principe ook de grootste doelgroep voor het gebruik van de app.

  11. Registratie Jubilarissen

  Dit is nog steeds een teer punt. Ondanks de tijd en moeite die het bestuur er aan heeft besteed is het niet gelukt om alle jubilarissen boven water te krijgen. De oorzaak daarvan is dat de ledenadministratie van toen nog GVO verdwenen is en niet meegenomen kon worden in de fusie. Daar dit bij KVV beter geregeld was zijn de jubilarissen bekend maar het is geen optie om alleen deze te huldigen. Derhalve stelt de voorzitter voor om voor de toekomst als uitgangspunt de oprichtingsdatum van Sporting Krommenie te hanteren voor het bepalen van het aantal lidmaatschapsjaren.

  - Cor Noom vraagt zich af wat de meerwaarde van een huldiging is. Gezien de reacties vanuit de vergadering blijken een aantal leden dit toch te waarderen.

  - Bob van Duin geeft aan dat hij het huldigen van jubilarissen een achterhaalde traditie vindt.

  - Gerda Noom stelt voor om de leden hiervoor persoonlijk te benaderen.

  - In principe wordt voorgesteld om de oprichtingsdatum van Sporting Krommenie te hanteren.

  12. Rondvraag

  - Victor de Jong meldt dat er een groot scheidsrechters tekort is bij de jeugd. Hij stelt voor dat de spelers van onze Selectie zich als scheidsrechter beschikbaar kunnen stellen voor de jeugd. De voorbeeldfunctie van deze spelers zou tevens een goede uitwerking op de jeugd kunnen hebben. In principe is het doel van alle jeugd om eens in het 1ste of 2de elftal van Sporting te kunnen spelen.

  - Dennis Oldenburg geeft aan dat dit binnen de JO17 en JO19 al wordt besproken.

  De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit hiermee de vergadering.

   

  Krommenie, 21 november 2019

  Meta Neeft, Secretaris a.i.

   

   

 • Documentatie jaarvergadering 2019

 • Notulen

 • Agenda

rfwbs-slide