• Lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni

  Opzeggen en wijzigingen kunnen alleen door gegeven worden aan ledenadministratie door middel van email naar: ledenadministratie@sportingkrommenie.nl

  onder vermelding van:

  Voornaam

  Achternaam

  Adres + Pc+ woonplaats (oud en nieuw)

  Geboortedatum

  en evt. team

  Indien bekend ook het KNVB lidnummer

   

  Met het formulier onderaan deze pagina, kun je lid worden van Sporting Krommenie. Met het invullen en opsturen van dit formulier ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.

   

  Voorwaarden lidmaatschap Sporting Krommenie

  Zorgvuldig lezen en bewaren!

   

   

  "Spelende, werkende en niet-spelende leden verplichten zich genoegen te nemen met de besluiten welke op de Algemene Ledenvergadering zijn genomen, ook al zijn zij daarbij niet aanwezig geweest. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering daarvan mee te werken".

   

  Beëindiging/wijziging lidmaatschap

   

  Het mutatieformulier kunt u vinden op onze website www.sportingkrommenie.nl. Een opzegging moet uiterlijk 1 mei in ons bezit zijn. Het lidmaatschap eindigt/wijzigt tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd/gewijzigd.

  Indien een opzegging of wijziging via het mutatieformulier na 1 mei van het lopende verenigingsjaar wordt ontvangen, is het betreffende lid verplicht 50% van de contributie over het daaropvolgende verenigingsjaar te betalen.

  Wordt een opzegging/wijziging van het lidmaatschap via het mutatieformulier na 1 september van het lopende verenigingsjaar ontvangen, dan is het lid verplicht de volledige contributie over het dan geldende verenigingsjaar te betalen. Opzegging of wijziging van het lidmaatschap aan andere functionarissen dan via het mutatieformulier worden niet geaccepteerd. Alle gevolgen, die voortvloeien uit handelingen, die in strijd zijn met dit artikel zijn geheel voor rekening van betrokkene.

  Het lidmaatschap geldt voor een vol verenigingsjaar, doch het bestuur is bevoegd een tussentijdse schriftelijke opzegging via het mutatieformulier in de loop van het verenigingsjaar te aanvaarden, indien het lid door bijzondere omstandigheden geen lid meer kan blijven. Het lidmaatschap met de daarbij behorende rechten en plichten, eindigt dan op de laatste dag van de maand, waarin het bestuur de betrokkene heeft medegedeeld de tussentijdse opzegging te aanvaarden.

   

  Contributie

   

  Indien u zich in de loop van het seizoen aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. De inning van de contributie is in handen van clubcollect. Betaling in termijnen is mogelijk.

   

  Verplichtingen

   

  Door toetreding als lid van Sporting Krommenie, onderwerpt u zich aan de KNVB

  reglementen en aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Sporting Krommenie. Spelende leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden t/m 14 jaar worden verplicht iets voor de vereniging te doen. Deze taken worden door het bestuur of een commissie ingedeeld. Alles is ook te lezen in het vrijwilligers beleid welke te vinden is op de website en op te vragen bij de secretaris

  Bij niet opkomen volgt een sanctie, zoals vastgesteld in de buitengewone ledenvergadering van 16 juni 2011.

   

  Wijzigingen van gegevens (adres, telefoon etc.) en opzeggingen dienen via het mutatieformulier bij de secretaris te worden doorgegeven!

  Kijk ook in ons handige informatieboekje!

 • Aanmelden (niet) Spelen Lid

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Competitie
  Sport
  Bondssporten
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!